Sprawozdanie finansowe za 2019 rok znajduje się na stronie 
internetowej Centrum Usług Wspólnych w zakładce BIP